Kategorie
prawo, adwokat, bielsko, blog, cywilne, handlowe, medyczne.

Opodatkowanie subewencji przyznanej w ramach tarczy antykryzysowej…

Kwoty otrzymane w ramach subwencji z PFR na mocy przepisów tarczy antykryzysowej stanowią opodatkowane przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej! Jedyny wyjątek stanowią kwoty wykorzystane na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W obecnej regulacji prawnej brak jest przepisów wyłączających opodatkowanie przyznanych kwot.

Powyższe wskazuje ze cel na jaki przeznaczymy środki mogą stanowić podatkowe koszty uzyskania przychodu.

Subwencje przyznano na podstawie art. 21a i nast. ustawy o systemie instytucji rozwoju (dalej u.s.u.r.) ⤵️⤵️⤵️

Art. 21. [Przeznaczenie finansowania uzyskanego z przekazania Polskiemu Funduszowi Rozwoju skarbowych papierów wartościowych]

1. Finansowanie uzyskane na skutek przekazania skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, lub udzielenia poręczeń lub gwarancji, o których mowa w art. 20 ust. 1, może być przeznaczone wyłącznie na:1) 22 inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe;2) wspieranie przedsiębiorców;3) ochronę środowiska naturalnego;4) badania, rozwój oraz innowacje;5) szkolenia i doradztwo;6) rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;7) 23 zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19;8) przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;9) infrastrukturę szerokopasmową;10) kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;11) infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;12) infrastrukturę lokalną;13) 24 zadania powierzone przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego;14) 25 inne zadania, jeżeli przepisy odrębne wskazują Polski Fundusz Rozwoju do ich wykonania;15) 26 koszty obsługi działań wymienionych w pkt 1-14.1a. 27 Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych na potrzeby celów, o których mowa w ust. 1.2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania finansowania, o którym mowa w ust. 1, które stanowi pomoc publiczną, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.

Z którego treści wynika, że w związku ze skutkami COVID-19, Rada Ministrów może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 13 ust. 1 u.s.u.r., lub w formach bezzwrotnych⤵️⤵️⤵️⤵️

Art. 13. [Formy udzielania finansowania przedsiębiorcom]

1. 14 Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania przez:1) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych;2) udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń.2. 15 Polski Fundusz Rozwoju może udzielać finansowania bezpośrednio lub za pośrednictwem osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, których przedmiotem działalności jest dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej „funduszami kapitałowymi”.3. Polski Fundusz Rozwoju może tworzyć i współtworzyć fundusze kapitałowe oraz przystępować do funduszy kapitałowych

Ze wskazanych przepisów ani z ustawy o podatku dochodowym nie wynika przy tym, aby kwoty przyznanych podatnikom przez Polski Fundusz Rozwoju subwencji nie stanowiły przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym

W związku z powyższym należy przyjąć, ze kwoty otrzymane w ramach subwencji stanowią opodatkowany przychód – z wyjątkiem art. 14 ust 2 pkt2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który stanowi ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️

14. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

2) dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych;

Niniejszej interpretacji w żadnym wypadku nie należy traktować jako końcowe. Sytuacja opodatkowania kwot pochodzących z subwencji może ulec w dalszym ciągu zmianie.

Autor: Mecenaska

Adw. Danuta Knapik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Katowicach na kierunku Prawo, ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, aktualnie prowadzi Kancelarię Adwokacką w Bielsku Białej oraz uczęszcza na studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim o tematyce „Prawo w ochronie zdrowia”. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, prawa w ochronie zdrowia oraz prawa autorskiego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s