Zasady dotyczące składania wniosków o rekompensatę z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Zgodnie z ustawą o oświadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla prawo do świadczenia rekompensacyjnego posiadają:

I OSOBĄ UPRAWNIONĄ zgodnie z ustawą jest:
emeryt lub rencista, który spełnia łącznie następujące warunki:
miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli spełnia warunki określone w ustawie z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
pobierał świadczenie z ZUS w postaci emerytury lub renty,
w trakcie pobierania emerytury lub renty otrzymywał z przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszedł na emeryturę lub rentę, bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym przed dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym
do dnia 31.12.2011 r. w „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o.
do dnia 31.12.2014 r. w Kompanii Węglowej S.A.
do dnia 31.12.2014 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
do dnia 31.12.2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A.
do dnia 17.10.2017 r. na skutek zawarcia porozumienia w sprawie zmiany ZUZP w LW Bogdanka S.A.
do dnia 15.10.2017 r. w Tauron Wydobycie S.A.
postanowienia układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym, utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia w życie ustawy, na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń.

II Wdowa, wdowiec i sierota
mające ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który spełniał wyżej wymienione warunki do otrzymania świadczenia rekompensacyjnego.

W przypadku więcej niż jednej osoby uprawnionej do renty rodzinnej po emerycie lub renciście rekompensata jest wypłacana w częściach równych osobom uprawnionym.

Wdowa, wdowiec lub sierota do wniosku dołączają dokument potwierdzający uprawnienie do rekompensaty:

WDOWA, WDOWIEC – decyzję ZUS o ustaleniu prawa do renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej na stałe,

SIEROTA – decyzję ZUS lub zaświadczenie o pobieraniu renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej.

III OSOBY NIEUPRAWNIONE:

Osoby które przeszły na emeryturę lub rentę w okresie, kiedy przedsiębiorstwa górnicze nie przyznawały już emerytom i rencistom bezpłatnego węgla.
Osoby, których roszczenie z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sadowego.
Osoby, które wraz z emeryturą lub rentą otrzymują ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla wypłacany przez ZUS – dotyczy to emerytów i rencistów z kopalń, których likwidację rozpoczęto przed 1 stycznia 2007 r.
Osoby, które w ramach restrukturyzacji sektora gwk ze spółek czynnych przeszły wraz z majątkiem przekazanym do SRK S.A., skorzystały z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a następnie po zakończeniu okresu w/w urlopów przeszły na emeryturę.
W terminie do 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy osoba uprawniona składa wniosek osobiście, pocztą lub przez osobę upoważnioną do przedsiębiorstwa wypłacającego. Osoba weryfikująca wniosek w przedsiębiorstwie wypłacającym weryfikuje zgodność danych zawartych we wniosku z danymi w dokumencie tożsamości oraz potwierdza uprawnienie do bezpłatnego węgla lub jego brak.
W przypadku składania wniosku osobiście, osoba uprawniona musi mieć dokument tożsamości, na podstawie którego będzie można dokonać weryfikacji danych zawartych we wniosku.
RENCISTA dodatkowo dołącza do wniosku decyzję ZUS o ciągłości swoich uprawnień do pobierania renty
W przypadku składania wniosku pocztą liczy się data stempla pocztowego. Wniosek składany pocztą powinien posiadać poświadczenie podpisu przez notariusza lub przez gminę – pod warunkiem, że na terenie gminy nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Na kopercie dopisać „REKOMPENSATA”
W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, osoba ta musi legitymować się upoważnieniem/pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie lub przez gminę – pod warunkiem, że na terenie gminy nie ma kancelarii notarialnej upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu – upoważniającym do złożenia imieniem osoby uprawnionej wniosku o wypłatę. Osoba upoważniona przy składaniu wniosku musi mieć przy sobie dowód osobisty, celem potwierdzenia jej tożsamości przez osobę przyjmującą wniosek.

Osoby uprawnione składają wniosek wraz z oświadczeniem do:
przedsiębiorstwa górniczego, z którego przeszły na emeryturę lub rentę – w przypadku osób z:

Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,

Tauron Wydobycie S.A.

LW „Bogdanka” S.A.

Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – w przypadku osób, które przeszły na emeryturę lub rentę z
Kompani Węglowej S.A.,

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

„Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o.

W razie pytań zapraszam do kontaktu – Kontakt

Prawo do odwołania od decyzji odmownej w sprawie świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla…

Do końca marca 2018 roku, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. wydała decyzje odnośnie złożonych przez emerytów i rencistów wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla w kwocie po 10.000 zł na osobę. Jak wynika ze wstępnych danych ponad 7 tys. wniosków zostało rozpatrzonych decyzją odmowną. Odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty.
Odwołanie od odmowy wypłaty rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Zgodnie z ustawą z dnia 12.10.2017 roku na decyzję odmowną przysługuję Ci w terminie 14 dni odwołanie do Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych właściwego dla miejsca zamieszkania odwołującego. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej.

Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Zazwyczaj odmowy organ wydający uzasadniał złożeniem wniosku przez osobę nieuprawnioną. Ustawa w sposób wyczerpujący wskazuje kto był uprawniony do złożenia  wniosku:

Jeśli zatem w związku z powyższym czujesz się niesprawiedliwie potraktowany decyzją odmowną, zapraszam do kontaktu – Kontakt

action-adult-affection-339620

Art. 5 [Wniosek o wypłatę rekompensaty]

9. Przedsiębiorstwo wypłacające odmawia w formie pisemnej, z podaniem przyczyny odmowy, wypłaty rekompensaty, jeżeli wniosek złożyła osoba nieuprawniona.
10. Od odmowy, o której mowa w ust. 9, przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy.
Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu

Koszty zastępstwa adwokackiego w sprawach cywilnych – aktualny stan prawny 2018

bank-notes-blur-close-up-164474.jpgWynagrodzenie adwokata za korzystanie z jego usług zazwyczaj ustalają strony. Kiedy jednak zdecydujesz się na zastępstwo przez profesjonalnego pełnomocnika w przypadku wygranej sprawy przysługuje Ci zwrot kosztów z tym związanych według ustalonych przepisami prawa stawek. W 2018 roku stawki kształtują się w sposób przedstawiony poniżej…

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego jest regulowana poprzez rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.:

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia radców prawnych

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia adwokatów

Powyższe dokumenty określają kwoty, jakie strona przegrywająca proces (np. o zapłatę) będzie musiała zwrócić zwycięzcy – oprócz samej należności względem wierzyciela. Co istotne – są to stawki „minimalne” – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, sąd może przyznać np. dwukrotność wskazanych stawek. Maksymalnie może być to sześciokrotność stawki minimalnej.

I tak poniżej przedstawiam skrót Rozporządzeń, w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). Wynoszą one odpowiednio przy tej wartości:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.
  Jeśli sprawa sądowa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty (a więc w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym) stawki minimalne – również uzależnione od wartości przedmiotu sporu – wynoszą odpowiednio 75 % w/w kwot tj.:
 • do 500 zł – 60 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Koszty zastępstwa procesowego 2018 – sprawy rodzinne

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł; a jeśli rozwód orzekany jest z winą małżonków – 1080 zł
 • stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł
 • przysposobienie – 360 zł;
 • pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
 • alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.
 • jeśli w postępowaniu sądowym dokonywany jest podział majątku małżonków, to wysokość kosztów zastępstwa procesowego jest ustalana na podstawie wartości majątku ulegającego podziałowi. Jeśli małżonkowie będą zgodni w swoich oczekiwaniach – wówczas koszty mogą stanowić jedynie 50 % ustalonej kwoty kosztów.

Koszty zastępstwa procesowego 2018 – prawo rzeczowe

Niektóre stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (np. dotyczące własności nieruchomości) również są określane ryczałtowo, jak np. sprawy:

 • o rozgraniczenie – 720 zł;
 • dotyczących służebności – 480 zł;
 • o naruszenie posiadania – 320 zł;
 • o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;
 • związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;
 •  w sprawach o o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym oraz o zniesienie współwłasności koszty zastępstwa procesowego ustala się na podstawie wartości określonego prawa.

Koszty zastępstwa procesowego 2018 – prawo spadkowe

W sprawach spadkowych określono stawką minimalną na poziomie 120 zł (za zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych, stwierdzenie nabycia spadku) – chyba, że przedmiotem postępowania jest ważność testamentu, wówczas wzrasta ona do 720 zł.

W sprawach dotyczących działu spadku stawka jest ustalana od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego. Jeśli wszyscy uczestnicy działu spadku są zgodni (nie ma między nimi sporu), również i w tym wypadku wysokość stawki jest zmniejszana o połowę.

Ponadto w przypadku niesatysfakcjonującego dla Państwa wyroku, oraz odwołaniem się od niego, stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:

 • przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
 • przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:

 • przed sądem okręgowym – 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam ad- wokat – 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
 • przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.